Redes

Òscar Selfa i Perona

http://www.linkedin.com/img/signature/icon_in_blue_14x14.gif Perfil profesional

Categorías

Comentarios Recientes

  Foro

  Cajón de Sastre


  Inspección técnica de edificios. ITE

  Desde febrero de 2011 el decreto 187/2010 obliga a todos los propietarios de edificios de viviendas plurifamiliares que se encuentren en España y tengan una antigüedad mayor a los 45 años de construcción a pasar una inspección técnica con el fin de verificar el estado de los mismos.


  Esta resolución intenta detectar, prevenir y reparar el deterioro de los edificios de viviendas plurifamiliares, con el objeto de evitar que los daños que se encuentren, puedan perjudicar a sus habitantes o terceros.

  ITE: Inspección Técnica de Edificios.

  Contempla:

  • La inspección visual de los elementos comunes de los edificios y de las viviendas.

  Los elementos comunes son: fachadas, cubiertas, medianeras, patios, estructura, escalera e instalaciones comunitarias.

  • La redacción del informe de la inspección realizada al edificio. Si no se detectan deficiencias, o éstas son de carácter leve, se solicita el Certificado de Aptitud del Edificio a la Administración.

  • Certificado de Aptitud emitido por la Administración con una validez de 5 años.

  ICE:  Informe de Conservación de Edificios.

  • Imprescindible para solicitar calificación o financiación de viviendas unifamiliares y plurifamiliares en caso de rehabilitación.

  • Equivale al ITE en edificios de más de 50 años.

  IPE: Informe de Inspección y Evaluación preliminar de la estructura del edificio.

  • Puede ser requerido para edificios construidos entre 1940 y 1982.

  La Generalitat presenta un portal web en tota l’informació per a mamprenedors

  Portal del mamprenedor

  La Consellera d’Educació, Formació i Ocupació ha explicat que la Generalitat aglutinarà en una web dedicada integrament a respalar i assessorar als mamprenedors valencians “tota l’informació real dels diferents departaments de la Generalitat per a desenrollar i posar en marcha una idea de negoci o un proyecte empresarial”.

  “El portal del mamprenedor sera un punt de trobament en la xarcia a on els empresaris valencians tindran a un nomes clic informacio senzilla i atractiva”, ha assegurat Catalá.

  En este sentit, l’objectiu es permetre un accés ràpit i fàcil a les senyes d’interés, evitant tràmits burocràtics i coes d’espera per a accedir a l’informació oferida, tant per l’administració com el sector privat.

  “Este portal es un proyecte complet perque part de l’esforç conjunt de varies conselleries i administracions que posen l’informació al servici del ciutadà en un mateix lloc en llínea”.

  En este sentit, s’estructura al voltant de continguts sobre assessorament, a on destaca l’apartat d’agilisacióde tràmits informatius, finançació, ajudes i subvencions i formació

  Aixina mateix la pagina conte informació de servici com “a on puc acodir en la meua ciutat” o enllaços dels organismes de la Generalitat que gestionen competències relacionades en el mampreniment com el SERVEF, l’INVASAT, l’IMPIVA, l’IVAJ o l’IVF.

  Ademés, dispon d’una agenda en la que se podran trobar tots els events d’interés que tinguen lloc en Valéncia, aixina com un panel de noticies d’interés per als mamprenedors.

  Massanassa ajudarà en 1.500 euros als veins que obriguen nous negocis

  Ajuntament de Massanassa

  Ajuntament de Massanassa

  Les solicituts podran presentar-se fins el 15 de novembre

  L’Ajuntament de Massanassa ha convocat unes ajudes per a facilitar l’establiment de persones emprenedores com a treballadors/es per compte propi en el municipi.

  Les bases podran ser consultades en Servici d’Atenció a Emprenedors de l’apartat Empreses i Comerç d’esta web.

  Les sol·licituds podran presentar-se fins al 15 de novembre de 2012 en el Registre General de l’Ajuntament, de dilluns a divendres en horari de 8.30h a 14.30h.

  Ajuntament de Massanassa

  Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local

  C/ Major, 15

  Tel. 96 125 15 33

  aedl@massanassa.es

  Els centres Secundaria i de Formacio Professional podran realisar les proves de certificacio d’angles als seus alumnes

  La Conselleria d’Educacio, Formacio i Ocupacio està elaborant una orde per la que, a partir del proxim curs, se podran realisar les proves de certificacio d’angles en tots els centres publics i privats de la Comunitat Valenciana, que impartixquen Educacio Secundaria i Formacio Professional.

  Segons ha explicat la Consellera d’Educacio, Formacio i Ocupacio, María Josep Català, “se tracta de que els alumnes puguen realisar la prova d’acreditación de l’angles en la seua propi centre i una volta hagen accedit a estos nivells, tinguen el certificat acreditatiu de l’idioma, tan important per al futur laboral de nostres jovens“. Cap destacar que actualment un de cada 4 posats de treball demanda coneiximents d’angles. La consellera ha realisat estes declaracions en el transcurs de la visita al Casal d’Esplai El Saler.

  Els alumnes podran obtindre la certificacio d’angles dels nivells Basic, Intermig i Alvançat que corresponden als nivells A2, B1 i B2 en les seues propi centres educatius. Ademes si, en un mateix curs academic, l’alumne no obte la calificacio d’apte en la prova homologada en el seu centre, podra presentar-se a les proves que anualment realisen les Escoles Oficials d’Idiomes.

  El contingut de les proves homologades tindra com referencia les competencies propies del nivell, A2, B1 i B2 del Consell d’Europa, segons se definix este nivell en el Marc Comu Europeu de Referencia per a les llengües. La prova s’articularà en quatre destrees: comprensio escrita (CE), comprensio oral (CO), expressio escrita (EE) i expressio oral (EO).

  Els requisits per a participar es estes proves seran que l’alumne tinga ,al menys setze anys complits en l’any natural en el que se celebre la prova, i que estiga matriculat en ensenyances d’educacio Secundaria o Formacio Professional en un centre docent de la Comunitat Valenciana.

  Estes proves podran realisar-se de forma individual per un centre o de forma conjunta en atres centres docents. La presentacio de la solicitut per a la participacio en estes proves se realisarà en la secretaria del centre docent en el que estiguen matriculats.

  El certificat acreditatiu d’haver superat el nivell del que se hi haja examinat l’alumne sera expedit per la secretaria dels instituts d’Educacio Secundaria i dels centres publics de Formacio Professional. Els centres privats d’Educacio Secundaria i de Formacio Professional quedaran adscrits a un centre public a l’hora d’expedir el certificat acreditatiu del nivell corresponent.

  Per a estes proves homologades d’idiomes se creará una comissio mixta que desenrollarà, entre atres, les següents funcions: elaborar i aprovar les especificacions generals per a la redaccio de les proves homologades d’idiomes, establir els criteris generals per a la correccio i evaluacio de la prova, crear una guia informativa al voltant de les caracteristiques de la prova, elaborar un informe de valoracio i resolver quantes qüestions puguen plantar-se respecte al desenroll d’estes proves.

  Alumnat en necessitats educatives especials

  Aixina mateixa, estes proves se van a adaptar, en la duracio i en les condicions de realisacio, per a les caracteristiques de l’alumnat en necessitats educatives especials. Per ad aixo l’alumne deura acreditar dita circumstancia, a través d’un certificat, en el moment de solicita la participacio en estes proves.

  Font: Generalitat
  Traduccio: Software Valencià