Categorías

Cajón de Sastre

Els centres Secundaria i de Formacio Professional podran realisar les proves de certificacio d’angles als seus alumnes

La Conselleria d’Educacio, Formacio i Ocupacio està elaborant una orde per la que, a partir del proxim curs, se podran realisar les proves de certificacio d’angles en tots els centres publics i privats de la Comunitat Valenciana, que impartixquen Educacio Secundaria i Formacio Professional.

Segons ha explicat la Consellera d’Educacio, Formacio i Ocupacio, María Josep Català, «se tracta de que els alumnes puguen realisar la prova d’acreditación de l’angles en la seua propi centre i una volta hagen accedit a estos nivells, tinguen el certificat acreditatiu de l’idioma, tan important per al futur laboral de nostres jovens«. Cap destacar que actualment un de cada 4 posats de treball demanda coneiximents d’angles. La consellera ha realisat estes declaracions en el transcurs de la visita al Casal d’Esplai El Saler.

Els alumnes podran obtindre la certificacio d’angles dels nivells Basic, Intermig i Alvançat que corresponden als nivells A2, B1 i B2 en les seues propi centres educatius. Ademes si, en un mateix curs academic, l’alumne no obte la calificacio d’apte en la prova homologada en el seu centre, podra presentar-se a les proves que anualment realisen les Escoles Oficials d’Idiomes.

El contingut de les proves homologades tindra com referencia les competencies propies del nivell, A2, B1 i B2 del Consell d’Europa, segons se definix este nivell en el Marc Comu Europeu de Referencia per a les llengües. La prova s’articularà en quatre destrees: comprensio escrita (CE), comprensio oral (CO), expressio escrita (EE) i expressio oral (EO).

Els requisits per a participar es estes proves seran que l’alumne tinga ,al menys setze anys complits en l’any natural en el que se celebre la prova, i que estiga matriculat en ensenyances d’educacio Secundaria o Formacio Professional en un centre docent de la Comunitat Valenciana.

Estes proves podran realisar-se de forma individual per un centre o de forma conjunta en atres centres docents. La presentacio de la solicitut per a la participacio en estes proves se realisarà en la secretaria del centre docent en el que estiguen matriculats.

El certificat acreditatiu d’haver superat el nivell del que se hi haja examinat l’alumne sera expedit per la secretaria dels instituts d’Educacio Secundaria i dels centres publics de Formacio Professional. Els centres privats d’Educacio Secundaria i de Formacio Professional quedaran adscrits a un centre public a l’hora d’expedir el certificat acreditatiu del nivell corresponent.

Per a estes proves homologades d’idiomes se creará una comissio mixta que desenrollarà, entre atres, les següents funcions: elaborar i aprovar les especificacions generals per a la redaccio de les proves homologades d’idiomes, establir els criteris generals per a la correccio i evaluacio de la prova, crear una guia informativa al voltant de les caracteristiques de la prova, elaborar un informe de valoracio i resolver quantes qüestions puguen plantar-se respecte al desenroll d’estes proves.

Alumnat en necessitats educatives especials

Aixina mateixa, estes proves se van a adaptar, en la duracio i en les condicions de realisacio, per a les caracteristiques de l’alumnat en necessitats educatives especials. Per ad aixo l’alumne deura acreditar dita circumstancia, a través d’un certificat, en el moment de solicita la participacio en estes proves.

Font: Generalitat
Traduccio: Software Valencià

El Consell incentivará la contractacio indefinida d’alumnes de FP en ajudes de fins 6.000 euros per contracte

Conselleria dEducació, Formació i Ocupació

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

La consellera d’Educacio, Formacio i Ocupacio, María Josep Català, ha anunciat este mati que des de el Consell de la Generalitat «anem a incentivar la contractacio indefinida a temps parcial d’alumnes de Formacio Professional (FP) en fins 6.000 euros per contracte».

Dita orde d’incentius anunciada per la consellera, segons ha indicat, sera publicada en els proxims dies pel Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i a ella, podra acollir-se qualsevol empresa en centres de treball radicats en la Comunitat Valenciana, a on deuran desenrollar la seua activitat els alumnes contractats.

La consellera ha realisat estes manifestacions durant la visita a les instalacions de l’empresa Pamesa Ceramica situades en Almassora, a on ha firmat el primer conveni entre la Conselleria d’Educacio, Formacio i Ocupacio i una companyia castellonenca per a que els jovens realisen practiques en l’empresa. En este conveni ya s’han firmat una dotzena acorts de colaboracio per a la realisacio de practiques en empreses de la Comunitat per part de jovens desocupats d’entre 18 i 25 anys. Este conveni s’emmarca dins del Pla de Formacio Dual en empreses valencianes pel que els jovens tenen l’oportunitat de treballar en una empresa en practiques a la volta que sent un salari.

Els nous incentius per a la contractacio d’estudiants de FP que ha llançat la Generalitat es una nova aposta per crear ocupacio entre els jovens. Mediant este nou incentiu a la contractacio estable, segons María Josep Català, «volem impulsar l’insercio laboral dels alumnes de FP en l’entorn real de treball des d’abans d’abandonar la seua periodo formatiu, de forma que l’alumne puga desenrollar professionalment en una empresa els coneiximents que adquirix en l’aula, i eixir al mercat laboral en una experiencia que millorarà la seua empleabilidad».

«En aixo, -ha explicat-, busquem conseguir compatibilizar una plena del treball i els estudis, que permetra als alumnes que participen en l’iniciativa adquirir una experiencia laboral real en el mon de l’empresa, mentres que la plantilla de l’empresa rebra una qualificacio adicional».

La consellera enten que, a través d’esta ajuda, «s’alvança en l’objectiu de conseguir una vinculacio de la FP en el model productiu, integrant accions per a alumnes i treballadors, en assessorament per a enfocar la seua formacio, i per a les empreses, en l’informacio i orientacio sobre les possibilitats de disposar de personal qualificat».

Import i condicions

L’ajuda, segons ha indicat, podra alcançar els 6.000 euros per alumne contractat com maxim, i el contracte a realisar, per part de l’empresa, no podra ser inferior als tres anys, dels quals dos contaran en aportament publica.

Durant el primer any, l’incentiu podra alcançar els 3.500 euros, i anira destinat a la subscripcio d’un contracte indefinit a temps parcial a partir de la publicacio d’esta orde. Dit contracte se tindra que firmar en una persona que se matricule per primera volta en el curs 2012/2013 en el primer o segon curs d’un cicle formatiu de Formacio Professional Inicial. D’esta manera, l’estudiant pot compaginar els seus estudis al temps que treballa en una empresa.

A lo llarc del segon any, se recolzarà en fins 2.500 euros el manteniment del contracte indefinit promogut durant la convocatoria de l’eixercici presupostari precedent.

Font: Generalitat Valenciana

Traducció al Valencià: Software Valencià