Categorías

idiomes

Els centres Secundaria i de Formacio Professional podran realisar les proves de certificacio d’angles als seus alumnes

La Conselleria d’Educacio, Formacio i Ocupacio està elaborant una orde per la que, a partir del proxim curs, se podran realisar les proves de certificacio d’angles en tots els centres publics i privats de la Comunitat Valenciana, que impartixquen Educacio Secundaria i Formacio Professional.

Segons ha explicat la Consellera d’Educacio, Formacio i Ocupacio, María Josep Català, «se tracta de que els alumnes puguen realisar la prova d’acreditación de l’angles en la seua propi centre i una volta hagen accedit a estos nivells, tinguen el certificat acreditatiu de l’idioma, tan important per al futur laboral de nostres jovens«. Cap destacar que actualment un de cada 4 posats de treball demanda coneiximents d’angles. La consellera ha realisat estes declaracions en el transcurs de la visita al Casal d’Esplai El Saler.

Els alumnes podran obtindre la certificacio d’angles dels nivells Basic, Intermig i Alvançat que corresponden als nivells A2, B1 i B2 en les seues propi centres educatius. Ademes si, en un mateix curs academic, l’alumne no obte la calificacio d’apte en la prova homologada en el seu centre, podra presentar-se a les proves que anualment realisen les Escoles Oficials d’Idiomes.

El contingut de les proves homologades tindra com referencia les competencies propies del nivell, A2, B1 i B2 del Consell d’Europa, segons se definix este nivell en el Marc Comu Europeu de Referencia per a les llengües. La prova s’articularà en quatre destrees: comprensio escrita (CE), comprensio oral (CO), expressio escrita (EE) i expressio oral (EO).

Els requisits per a participar es estes proves seran que l’alumne tinga ,al menys setze anys complits en l’any natural en el que se celebre la prova, i que estiga matriculat en ensenyances d’educacio Secundaria o Formacio Professional en un centre docent de la Comunitat Valenciana.

Estes proves podran realisar-se de forma individual per un centre o de forma conjunta en atres centres docents. La presentacio de la solicitut per a la participacio en estes proves se realisarà en la secretaria del centre docent en el que estiguen matriculats.

El certificat acreditatiu d’haver superat el nivell del que se hi haja examinat l’alumne sera expedit per la secretaria dels instituts d’Educacio Secundaria i dels centres publics de Formacio Professional. Els centres privats d’Educacio Secundaria i de Formacio Professional quedaran adscrits a un centre public a l’hora d’expedir el certificat acreditatiu del nivell corresponent.

Per a estes proves homologades d’idiomes se creará una comissio mixta que desenrollarà, entre atres, les següents funcions: elaborar i aprovar les especificacions generals per a la redaccio de les proves homologades d’idiomes, establir els criteris generals per a la correccio i evaluacio de la prova, crear una guia informativa al voltant de les caracteristiques de la prova, elaborar un informe de valoracio i resolver quantes qüestions puguen plantar-se respecte al desenroll d’estes proves.

Alumnat en necessitats educatives especials

Aixina mateixa, estes proves se van a adaptar, en la duracio i en les condicions de realisacio, per a les caracteristiques de l’alumnat en necessitats educatives especials. Per ad aixo l’alumne deura acreditar dita circumstancia, a través d’un certificat, en el moment de solicita la participacio en estes proves.

Font: Generalitat
Traduccio: Software Valencià